logo

TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SỸ CỦA NCS HÀ LAN PHƯƠNG

15/10/2019 437

"Nghiên cứu ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến sức nghe  công nhân sản xuất sơn và giày"

Chuyên ngành: Sức khỏe nghề nghiệp                      Mã số: 62.72.01.59

1. Toàn văn Luận án (Tiếng Việt)
2. Tóm tắt Luân án (Tiếng Việt và Tiếng Anh)
3. Thông tin những đóng góp mới của Luận án (Tiếng Việt và Tiếng Anh)