logo
Tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra của thiết bị lọc nước Karofi đạt QCVN 6-1...

Tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra của thiết bị lọc nước Karofi đạt QCVN 6-1... 21/10/2017

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường với vai trò đã tiên phong đã xây dựng qui trình đánh gi...


Các chỉ tiêu xét nghiệm nước

Các chỉ tiêu xét nghiệm nước 20/12/2016

Bộ chỉ tiêu quy chuẩn về chất lượng nước